Cartias

Jezus głosił Ewangelie o Królestwie Bożym nie tylko słowem, lecz także czynami miłości. Chociaż królestwo Jego nie jest z tego świata, to jednak los doczesny człowieka nie był Mu obojętny. Jezus nie tylko sam dobrze czynił i uzdrawiał, ale czynów miłości domagał się od swoich uczniów.
Po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Królestwo Boże słowem, uobecnia je w liturgii i potwierdza czynami miłości. Dlatego miłość, będąca naturalnym sposobem życia Trójcy Świętej, której przykład pozostawił swoim uczniom Jezus i którą rozlewa w sercach Duch Święty, powinna być urzeczywistniana przez wszystkich chrześcijan.
Spoczywający na proboszczu, duszpasterzach i wiernychnobowiązek niesienia pomocy potrzebującym we wspólnocie parafialnej jest realizowany przez Parafialny Zespół CARITAS.
Pomoc świadczona przez Parafialnego Zespołu Caritas obejmuje tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym i zdrowotnym, szczególnie rodziny wielodzietne i niepełne, rencistów, emerytów, chorych i niepełnosprawnych, bezrobotnych
i bezdomnych.
W naszej parafii działa Parafialny Zespół CARITAS składający
się z pięciu członków wspieranych przez grono wolontariuszy.
Osoby potrzebujące pomocy powinny zgłaszać się do biura
parafialnego, skąd będą kierowane do PZC w celu otrzymania
wsparcia. Prosimy także o zgłaszanie osób w potrzebie, które
same nie mogą tego uczynić.
Bóg zapłać!