Wizytacja pasterska bp. Henryka Wejmana – 18.06.2023